ZOL

Zakład Opiekuńczo Leczniczy – „Tęcza”

 

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Łęczycy zapewnia całodobowe świadczenia zdrowotne obejmujące:

Świadczenia lekarskie,

Opiekę,

Pielęgnację,

Rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji.

Aktualnie dysponujemy 26 miejscami

w pokojach jedno, dwu i trzy osobowych

Podopieczni będą mieli zapewnione:

 1. Badania i porady lekarskie ,
 2. Całodobową opiekę pielęgniarską ,
 3. Świadczenia rehabilitacyjne ,
 4. Badania i terapię psychologa ,
 5. Badania i terapię logopedy ,
 6. Leczenie farmakologiczne
 7. Leczenie dietetyczne
 8. Zabezpieczenie w leki i wyroby medyczne ,
 9. Badania diagnostyczne niezbędne do kontynuacji leczenia ,
 10. Terapię zajęciową ,
 11. Konsultacje specjalistyczne

 

Do zakładu nie mogą zostać przyjęte osoby dla których wskazaniem do objęcia opieką jest choroba psychiczna, choroba nowotworowa, uzależnienia oraz względy społeczne.

Pobyt pacjenta w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym ma charakter okresowy do 6 miesięcy.

Zol jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą.
Realizuje świadczenia zdrowotne na podstawie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ustawy o działalności leczniczej. ZOL posiada umowę zawartą z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZŁOŻENIA W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYMpobierz wykaz

1.  Wniosek o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego; – pobierz
2.  Zaświadczenie lekarskie; – pobierz
3.  Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego;pobierz
4.  Wywiad pielęgniarski; – pobierz  str. 1  – str. 2str. 3str. 4
5.  Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (skala Barthel); – pobierz
6.  Występowanie odleżyn; – pobierz

 

DODATKOWO:
7.  Karta informacyjna z leczenia szpitalnego (kserokopia);
8.  Decyzja organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość dochodu (kserokopia);
9.  Odcinek renty/ emerytury (kserokopia);
10.  Kserokopia dowodu osobistego;
11.  Aktualne wyniki badań;

a) morfologia ;
b) OB;
c) kreatynina;
d) ASPAT;
e) ALAT;
f) jonogram;
g) badanie ogólne moczu;
h) antygen HBS;
i) RTG płuc;
j) poziom glukozy w surowicy;
k) badanie EKG;
l) WR.

 

 

Osoba do kontaktu:

Michał Drwalewski

tel. kom.. 609098299

lub tel. stacjonarny 24721 27 20 wew 103

lub 247213573

Królak Daniel

tel. kom. 664984893

tel. stacjonarny 24721 27 20

fax  247212521