USŁUGI PORZĄDKOWO – KOMUNALNE

 

Spółdzielnia Inwalidów „Tęcza” ZPCH świadczy usługi w zakresie sprzątania, porządkowania i utrzymania terenów zielonych w granicach użytkowania przez zleceniodawcę.

Harmonogram szczegółowy prac obejmuje:

 CODZIENNIE

 • Utrzymanie czystości i porządku na trawnikach i terenach zielonych.
 • Opróżnianie koszy na śmieci i czyszczenie koszy.

OKRESOWO STOSOWNIE DO POTRZEB

W okresie letnim,

 • koszenie trawników i zieleńców,
 • zakładanie kwietników i zieleńców,
 • utrzymanie w należytym stanie opasek wokół bloków, kanałów odpływowych i  krawężników. 

W okresie zimowym:

 • odśnieżanie chodników i wejść do klatek schodowych,
 • usuwanie oblodzenia z chodników i dojść do klatek schodowych,
 • osypywanie piaskiem ciągów komunikacyjnych. 

Dwukrotnie w roku na przełomie maja i czerwca oraz września i października przycinanie żywopłotów.

RAZ NA ROK

W okresie wczesnowiosennym obcinanie zbędnych i uszkodzonych gałęzi drzew i krzewów.

Czyszczenie studzienek deszczowych i kratek przed klatkami.

PONADTO

Inne prace zlecone w trybie awaryjnym przez zleceniodawcę.

Zgłaszanie zauważonych usterek i uchybień wynikających z zakresu obowiązków wynikających z zawartej umowy.

Spółdzielnia wykonuje prace przy użyciu własnych narzędzi i własnym sprzętem mechanicznym.

Zleceniodawca pokrywa koszty dodatkowe wynikające z potrzeby np.:

 • wynajęcia podnośnika do przycięcia wysokich drzew,
 • zakup materiału siewnego (trawa), sadzonek drzew i krzewów, środków chemicznych ochrony roślin, nawozów, środków do dezynfekcji i deratyzacji,
 • zakup piasku na okres zimy.

Nadzór nad prawidłowym wykonaniem prac sprawuje zleceniodawca.

Ceny usług ustalane są każdorazowo w drodze negocjacji.